Пето СУ "Георги Измирлиев" - Благоевград


ПроектиПроект "Твоят час"

През учебната 2016-2017 г. Пето СУ "Георги Измирлиев" се включи в реализация на проекта BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І" е финансиран по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове и с подкрепата на МОН.

Проектът предвижда допълване, развитие и надграждане на знанията и уменията на учениците.

В училището са формирани 21 групи с 160 ученици. Групите са формирани по два основни принципа - за преодоляване на обучителни затруднения и групи по интереси.


Твоят час