Профил на купувача

Профил на купувача - Пето СУ "Г. Измирлиев"

Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

Заповед относно преустройство и промяна на част от сградата на Пето СОУ

Техническа спецификация

Списък на документи за участие

Заповед за определяне на изпълнител на обществена поръчка;


Документация


Необходима документация за участие в обществена поръчка в Пето СОУ "Георги Измирлиев" - Благоевград.

Сроковете и изискванията на възложителя по набиране на офертите можете да откриете в „ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА” от сайта на училището.

Дакументация за участие


Покана за събиране на оферти


Във връзка с участието на училището в Пилотен проект в изпълнение на План за реализация на Стратегия за ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката.

Офертите се подават от 21.01.2016 г до 26.01.2016 г.

Покана за събиране на оферти

Изисквания към доставчика на оборудването и точките за достъп