Профил на купувача

Обществени поръчки - Пето СУ "Г. Измирлиев"


Обществени поръчки за 2020 год.


Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на Бюджета към 31.12.2019 г.


Обществени поръчки за 2019 год.


Покана за участие в обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3

Приложение № 1 – Минимални технически изисквания

Приложение № 2 – Образец на оферта (образец № 1)

Приложение № 3 – Проект на договор

Приложение № 4 – Декларация за приемане на условията в проекта на договор (образец №2)

Комбинирана строителна скица

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схема „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ и схема „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“

Заповед за избран заявител по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“

Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 - доставка на интерактивни екрани

Информация за публикувана обява по чл. 20, ал. 3 - доставка на интерактивни екрани

Документация за участие в поръчка по чл. 20, ал.3 - доставка на интерактивни екрани

Връзка към сайта на АОП за обява по чл.20, ал.3

Отговор на запитване по обществена поръчка с изх. № 431/03.07.2019 г.

Информация за публикувана в АОП обява - удължаване на срока за получаване на оферти

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти

Протокол от работата на комисията по обществена поръчка с № 9090040/08.07.2019 г.

Договор с изпълнител №105-006 от 01.08.2019 г.

Приложения към договор №105-006 от 01.08.2019 г.

Доставка на закуски (плодове) и приготвяне и доставка на храна за обяд за учениците в Пето СУ „Георги Измирлиев“ през учебната 2019/2020 година.

Документация за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет „Доставка на закуски (плодове) и приготвяне и доставка на храна за обяд за учениците в Пето СУ „Георги Измирлиев“ през учебната 2019/2020 година.

Образци на документи за участие в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет „Доставка на закуски (плодове) и приготвяне и доставка на храна за обяд за учениците в Пето СУ „Георги Измирлиев“ през учебната 2019/2020 година.

Връзка към страницата на АОП

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти

Доставка на закуски (плодове) и приготвяне и доставка на храна за обяд за учениците в Пето СУ „Георги Измирлиев“ през учебната 2019/2020 година.

Доставка на закуски (плодове) и приготвяне и доставка на храна за обяд за учениците в Пето СУ „Георги Измирлиев“ през учебната 2019/2020 година.

Доставка на закуски (плодове) за учениците от I до IV клас в Пето СУ „Георги Измирлиев“ през учебната 2019/2020 година.

Доставка на закуски (плодове) за учениците от I до IV клас в Пето СУ „Георги Измирлиев“ през учебната 2019/2020 година.

Приготвяне и доставка на храна за обяд за учениците от І до ІV клас в Пето СУ „Георги Измирлиев“ през учебната 2019/2020 година.

Приготвяне и доставка на храна за обяд за учениците от І до ІV клас в Пето СУ „Георги Измирлиев“ през учебната 2019/2020 година.


Обществени поръчки за 2018 год.


Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал.3 от ЗОП

Документация храна - 2018-2019 год.

Образци на документи храна 2018-2019 год.

Връзка към портала на АОП за Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал.3 от ЗОП

Протокол от 05.10.2018 г. от работата на комисията

Договор по ОП 1

Приложения по договор ОП 1

Договор по ОП 2

Приложения по договор ОП 2

Покана по чл. 20, ал. 4 от ЗОП от 19.10.2018 г.

Съобщение към покана по чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Минимални технически изисквания


Профил на купувача - Пето СУ "Г. Измирлиев"


Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

Заповед относно преустройство и промяна на част от сградата на Пето СОУ

Техническа спецификация

Списък на документи за участие

Заповед за определяне на изпълнител на обществена поръчка;


Документация


Необходима документация за участие в обществена поръчка в Пето СОУ "Георги Измирлиев" - Благоевград.

Сроковете и изискванията на възложителя по набиране на офертите можете да откриете в „ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА” от сайта на училището.