Профил на купувача

Обществени поръчки - Пето СУ "Г. Измирлиев"


Обществени поръчки за 2018 год.


Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал.3 от ЗОП

Документация храна - 2018-2019 год.

Образци на документи храна 2018-2019 год.

Връзка към портала на АОП за Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал.3 от ЗОП

Протокол от 05.10.2018 г. от работата на комисията

Договор по ОП 1

Приложения по договор ОП 1

Договор по ОП 2

Приложения по договор ОП 2

Покана по чл. 20, ал. 4 от ЗОП от 19.10.2018 г.

Съобщение към покана по чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Минимални технически изисквания


Профил на купувача - Пето СУ "Г. Измирлиев"


Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

Заповед относно преустройство и промяна на част от сградата на Пето СОУ

Техническа спецификация

Списък на документи за участие

Заповед за определяне на изпълнител на обществена поръчка;


Документация


Необходима документация за участие в обществена поръчка в Пето СОУ "Георги Измирлиев" - Благоевград.

Сроковете и изискванията на възложителя по набиране на офертите можете да откриете в „ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА” от сайта на училището.

Дакументация за участие


Покана за събиране на оферти


Във връзка с участието на училището в Пилотен проект в изпълнение на План за реализация на Стратегия за ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката.

Офертите се подават от 21.01.2016 г до 26.01.2016 г.

Покана за събиране на оферти

Изисквания към доставчика на оборудването и точките за достъп