Документи

ДОКУМЕНТИ

– Заявление  за извинени отсъствия-до 15 учебни дни в една учебна година с мотивирано заявление от родителя до класния ръководител, но не повече от 5 дни наведнъж;

 Документи, които издава Пето СУ „Георги Измирлиев“

 Правилник за дейността на училището

 Правилник за вътрешния трудов ред в училището

 Етичен кодекс на училищната общност

 Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд

 План по безопасност на движението по пътищата за действие за 2021 г.

 Правила за осигуряване на достъп до обществена информация в училище

 План за превенция на отпадане на ученици за учебната 2017-2018 година

 Инструктаж на педагогическите специалисти в училището относно: консултиране с медицинското лице в случай на инцидент в образователната институция

 Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали

 Училищна програма за образователна интеграция на ученици от социално уязвими групи и деца със СОП за учебната 2017 – 2018 г.

 Училищна програма за образователна интеграция на ученици от социално уязвими групи за учебната 2017 – 2018 г.

 План за дейностите по осигуряване на нормален образователно-възпитателен процес при усложнена зимна обстановка