Образци на документи

 Заявление за записване в дневна форма на обучение

 Заявление за издаване на удостоверение за завършен гимназиален етап

Заявление за явяване на изпити за оформяне на годишна оценка за учениците в самостоятелна форма на обучение

 Заявление за дубликат на свидетелство за завършено основно образование

 Заявление за дубликат на свидетелство за завършено средно образование

– Декларация при обучение от разстояние в електронна среда