Заповед за обучението от 30 ноември до 21 декември 2020 г.

Заповед № РД -07 – 101/27.11. 2020 г.
На основание чл. 259 от ЗПУО и заповед №-РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването

Заповядвам

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците от 1 до 12 клас, считано от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г.
2. Обучението за всички ученици ще провежда в електронна среда от разстояние в платформата Microsoft Teams
3. Часовете се провеждат по утвърденото със заповед на директора седмично разписание.
4. Начало на учебните часове:
4.1. за начален етап – 09.00 часа
4.2. за прогимназиален етап – 07.30 часа
4.3. за гимназиален етап – 07.30 часа
5. Продължителността на учебния час в електронна среда е, както следва:
5.1. за начален етап (1-4 клас) – 20 минути;
5.2. за прогимназиален етап (5-7 клас) – 30 минути;
5.3. за гимназиален етап (8-12 клас) – 40 минути;
6. График на учебните часове:
6.1. За начален етап(1-4 клас) :
1ч. 9.00- 9.20
2ч. 9.30- 9.50
ГМ 9.50- 10.10
3ч 10.10 – 10.30
4ч. 10.40 – 11.00
5ч. 11.10 – 11.30
6ч. 11.40 – 12.00

6.2. за прогимназиален етап (5-7 клас)
1ч. 7.30 – 8.00
2ч. 8.20 – 8.50
3ч. 9.10 – 9.40
ГМ 9.40 – 10.10
4ч. 10.10 – 10.40
5ч. 11.00 – 11.30
6ч. 11.50 – 12.20
6.3. за гимназиален етап (8-12 клас)
1ч. 7.30 – 8.10
2ч 8.20 – 9.00
3ч 9.10 – 9.50
ГМ 9.50 -10.10
4ч. 10.10 – 10.50
5ч. 11.00 – 11.40
6ч. 11.50 – 12.30
7ч. 12.40 – 13.20
7. По време на часовете камерите на учениците да са включени, на неприсъстващите се отбелязват отсъствия.
8. Учениците са длъжни да спазват правилата за обучение в електронна среда, които са част от настоящата заповед.
Заповедта да се сведе до знанието на учители и ученици.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на Даниела Цветанова – ЗДУД.

Публикувано в Новини. Постоянна връзка.