Ученици

 Инструкции за безопасност на движението

– План по безопасност на движението по пътищата за действие за 2021 г.

– Правила за условията и реда за получаване на стипендии от учениците
през първи срок на учебната 2020-2021 година

– График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици през II -ия учебен срок на учебната 2020/2021 година

– График за консултации по учебни предмети през II  срок на учебната 2020/2021 г.