Самостоятелна форма

Условия и ред за организиране и провеждане на редовна изпитна сесия за учениците в самостоятелна форма за учебната 2019/2020 година

Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждане на изпитите с ученици в самостоятелна форма на обучение