Самостоятелна форма

Условия и ред за организиране и провеждане на редовна изпитна сесия за учениците в самостоятелна форма за учебната 2019/2020 година