Проекти

Проект „Образование за утрешния ден“, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г. Дейността включва организиране и провеждане на извънкласни занимания за повишаване на дигиталната компетентност на учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности. Проектът е с период на изпълнение от 15.10.2019 до 14.10.2022 г.

Нели Милушева – участие като лектор в проект за дигитална безопасност “ Е-образование: BE SMART“ организиран от Европейски информационен център „Европа директно“ – Благоевград

Проекти, по които сме работили

1. Национална програма “На училище без отсъствия”, мярка “Без свободен час”
2. Национална програма “Твоят час”
3. Проект „УСПЕХ“