Материална база

Пето средно училище „Георги Измирлиев” е училище с обучение от I до XII клас.
Училището разполага с просторни класни стаи, между които кабинет по музика, три кабинета по информационни технологии, хигиенични помещения, логопедичен и лекарски кабинет.
Предимства на училището са функциониращите физкултурен салон, както и просторният училищен двор – предпочитано място за подрастващите.

Училищно настоятелство „Шанс” и колективът на Пето СУ „Г. Измирлиев” спечелиха проект за повишаване на енергийната ефективност. След като Министерството на енергетиката отпусна предвидените средства, през декември 2004 започна подмяната на амортизираната дървена дограма с двоен PVC стъклопакет, извършено бе топлинно изолиране на 640 м хоризонтална тръбна разпределителна мрежа, подмяна на съществуващия котел с нов и инсталиране на нова циркулационна помпа, въвеждане на система за централно управление на топлоподаването и радиаторни термостатни вентили, инсталиране на разходомер за получаването на гориво. Изпълнението на горепосочените мерки ще доведе до намаляване на годишните разходи за топлина с 42,5% ще намали емисиите на СО2 с 90,4 тона/год. И нето икономии 19 123.
На 20 април 2005 год. бе открит нов компютърен кабинет с оборудване на обща стойност 15 193,40 лв, дарено от Министерството на транспорта и съобщенията по програмата i-България. Дарението включва сървър, работни станции, настолен скенер, мастилноструен принтер, лазарен принтер, непрекъсваемо токозахранващо устройство и пакет комуникационни кабели. Основната програма на i-клас е да бъдат изградени модерни компютърни зали, което дава възможност за равен шанс в образованието и за по-добър старт в живота на всяко българско дете. Новата модерна техника дава възможност на младите хора в България да придобият трайни умения в сферата на високите технологии.